Avaleht

 Seadmed
     Haja-astustuse heitveesüsteemid
         
Biokeemilised PA-puhastid
          Bioloogilised puhastid
          Tõhustatud imbsüsteemid
          Settekaevud ja mahutid
     Bioloogilised WC-seadmed
     Lisavarustus

 Hinnad

 Broðüürid

 Partnerid

 Transport

 Kontakt

 

PA-biokeemilised pakettpuhastid eramutele ja suvilatele.
PA-puhastis kasutatakse ära bioloogilist protsessi orgaanilise aine eemaldamiseks, bioloogilist nitrifikatsiooni ja denitrifikatsiooniprotsessi lämmastiku eemaldamiseks, bioloogilist puhastust ja keemilist setitamist fosfori eraldamiseks. PA-puhastites on vastavalt koormuse muutusele isereeguleeruv programm, mis sisaldab meeldetuletus- ja häiretoiminguid (kontroll, hooldustööd, viga), annuseloenduri, vealoenduri ja tagab peaprogrammimälu säilimise ka voolukatkestuse ajal. Puhastid on varustatud automaatse aereerimis- ja pumpamisprogrammiga, mis võimaldab kasutamises ka kuudepikkuseid pause.

 

PA0.6
Pakettpuhasti ühele majapidamisele, valmiskomplekt, sisaldab setteeraldus-süsteemi.
Maksimaalne veekogus 720 liitrit ööpäevas.

PA0.6 MULTI SA
Saneerimiskomplekt olemasoleva settekaevu järele paigaldamiseks.
Max veekogus 720 L/öp.

PA0.8 MULTI
Pakettpuhasti ühele majale (kuni 6 inimest). Valmis komplekt, sisaldab setteeraldus-süsteemi.
Max veekogus 800 L/öp.

PA1.1 MULTI
Pakettpuhasti 1-2 majale (kuni 9 inimest). Valmis komplekt, sisaldab setteeraldus-süsteemi.
Max veekogus 1150 L/öp.

PA2 MULTI
Pakettpuhasti 1-3 majale (kuni 15 inimest), valmiskomplekt, sisaldab setteeraldus-süsteemi.
Maksimaalne veekogus 2000 liitrit ööpäevas.

PA2 MULTI SA
Pakettpuhasti vana süsteemi saneerimiseks, 1-3 majale (kuni 15 inimest).
Sisaldab setteeraldus-süsteemi.
Maksimaalne veekogus 2000 liitrit ööpäevas.

PA3 MULTI
Pakettpuhasti kuni 5 majale (kuni 25 inimest). Valmis komplekt, sisaldab setteeraldus-süsteemi.
Max veekogus 3000 L/öp.

PA4.5 MULTI
Pakettpuhasti kuni 7 majale (kuni 37 inimest). Valmis komplekt, sisaldab setteeraldus-süsteemi.
Max veekogus 4500 L/öp.

PA6 MULTI
Pakettpuhasti kuni 12 majale (kuni 50 inimest), valmiskomplekt, sisaldab setteeraldus-süsteemi.
Maksimaalne veekogus 6000 liitrit ööpäevas.

PA8 MULTI
Pakettpuhasti kuni 16 majale (kuni 66 inimest). Valmis komplekt, sisaldab setteeraldus-süsteemi.
Max veekogus 8000 L/öp.

PA12 MULTI
Pakettpuhasti kuni 22 majale, valmiskomplekt, sisaldab setteeraldus-süsteemi.
Maksimaalne veekogus 12 000 liitrit ööpäevas.

Võimalik tellida puhastusseadmeid kuni 200 majapidamisele.

 

Puhastusefektiivsus on orgaanilise aine ja fosfori (P) osas 90% ning lämmastiku osas 50%. PA-pakettpuhastite tõhusus vastab kõige rangematele haja-asustusele kehtestatud nõuetele (VV määrus nr. 269 2001 a.). Lisaks tõhusale puhastusele on see säästlik moodus reovete käitlemiseks. Kasutuskulusid mõjutab lisaks heitvete kogusele ka aktiivmuda käitlemise moodus. Settemuda võib eraldada kahel viisil:
     1) 1-4 korda aastas paakautoga.
     2) Settemuda võib ise välja pumbata, kuivatada ja kompostida.

PA-pakettpuhasti tööpõhimõte PA2 MULTI näitel:

Reovesi tuleb puhastisse. Esimene mahuti (1) on reovee esmaseks töötlemiseks, mis töötab kogumismahutina ja koormuse ühtlustajana. Puhasti jälgib sissetuleva reovee hulka esmese mahuti veetaseme anduri abil ja reguleerib puhasti tööd automaatselt vastavalt koormuse muutustele.

Reovee pumpamine mahutist(1) toimub automaatselt kui tasemeandur (PS) annab signaali. Mahuti reservmahuks on tasemeanduri (PS) ja ülevoolutoru (3) vaheline maht. Suure avaga pump (P1) pumpab reovee perioodiliselt teise ehk puhastusmahutisse (4).

Puhastusmahutis (4) algab reovee aereerimine. Kompressoriga (5) pumbatakse õhk torustiku kaudu aeraatorisse. Aereerimisprotsess kestab 7 tundi ja 30 minutit (ehk00:00-07:30). Aereerimise ajal seguneb mahutis olev aktiivmuda reoveega,mille tulemusel algab bioloogiline puhastus.Aktiivmudas olevad mikroobid kasutavad oma elutegevuseks reovees olevat orgaanilist ainet.samal ajal muudab lämmastik oma olekut vees. Aereerimisprotsessi lõpul doseeritakse vette fosforiga reageerivat kemikaali  anumast (7) (30L).Vette pumbatud õhk eraldub puhastist kanalisatsiooni tuulutuse kaudu. Aereerimise lõppedes algab selitusprotsess, mille ajal aktiivmuda settib mahuti põhja ja samal ajal toimub lämmastikueraldis denitreerimine. Samal ajal settib fosforiga reageerinud kemikaal mahuti põhja. Selitusperiood kestab 1h 45 min (7:30-9:15). Selitusperioodi lõpul pumbatakse puhastatud vesi puhastajast välja pumba (P2) abil.

Vee võib juhtida veekogusse või immutada maasse. Väljapumpamine kestab 14min (9:15-9:29). Väljapumbatavast veest osa läheb automaatselt proovianumasse. Järelvalveproovist on võimalik jälgida puhastusprotsessi tõhusust.
Protsessi lõpus eraldatakse  osa aktiivmuda automaatselt pumba (PP) abil mudakogumis-korvi (9) (30L). Korvi põhjas kasutatakse kompostihaket, täitunud korvi võib tühjendada kompostihunnikusse. Muda eemaldamine toimub 9:29. Teise võimalusena on võimalik muda eemaldada paakautoga, siis toimub tühjendus 1-4 korda aastas.